Polityka prywatności

1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „CERTECH” J.Kuca J. Motyka  Sp. j. z siedzibą w Niedomicach, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000011300, NIP 8731013748 pod adresem: ul. ul. Fabryczna 36, 33-132 Niedomice (dalej: „Certech”).

2. Dane kontaktowe.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez “CERTECH” oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres email:  rodo@certech.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Fabryczna 36 33 – 132 Niedomice z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: Podstawa przetwarzania:
zawarcia i wykonania umowy *Umowa / Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
wypełnienia obowiązku wynikającego przepisu prawa

 

               

*Przepis prawa /  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na “Certech” (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)
w celach archiwalnych niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu “Certech” tj. zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych udzielona zgoda / (art. 6 ust. 1 lit a) RODO
monitoringu ochrona Pani/Pana żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora – ochrona osób i mienia;
dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu tj. dochodzenia przez niego roszczeń

4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot.

Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe oraz inne podane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub realizacji obowiązku ustawowego. Przetwarzane dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom trzecim wyłącznie w celach, o których mowa powyżej, przy czym w celach marketingowych, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, podmiotom prawniczym, firmom spedycyjnym, transportowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Dane osobowe mogą być udostępniane nadto podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Jeżeli zebrane dane osobowe będą przekazywane do kraju trzeciego, nastąpi to w drodze wyjątku w szczególnych sytuacjach, gdy podstawą przekazania jest Pana/ Pani wyraźna zgoda, albo przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Panem/Panią a Podmiotem lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na Pani / Pana żądanie, albo przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Pani / Pana interesie między Podmiotem a inną osobą fizyczną lub prawną, albo przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

7. Okres przez który dane będą przetwarzane.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Tam, gdzie Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o  usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Dane osobowe pozyskane w związku z użytkowaniem przez Podmiot monitoringu będą przetwarzane nie dłużej niż przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

9. Źródło danych. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, że Podmiot uzyskał je ze źródeł publicznie dostępnych.

10. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy i świadczenie usług przez Podmiot np. celem wystawienia faktury, ustalenia miejsca dostawy itp. Podanie danych osobowych w celach marketingowych zawsze jest dobrowolne.